Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Vážený záujemca,

za účelom vybavenia vašej žiadosti potrebujeme vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený zámer.

I. Prevádzkovateľ (identifikačné údaje)

1.1 Prevádzkovateľom je spoločnosť:

Obchodné meno: K – store, s.r.o.
Registrácia: zap. v Obch. reg. Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 18620/L
Sídlo: 779 Raková,  023 51
IČO: 36 738 603
Zastúpená: Juraj Kubaška, štatutárny orgán: konateľ
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

II. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Osobné údaje získané od dotknutej osoby prostredníctvom tejto internetovej stránky sú spracúvané prevádzkovateľom so zámerom:
– odpovedať na dopyt zo strany dotknutej osoby,
– realizovať marketingové aktivity.

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

3.1 Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané prevádzkovateľom v takom rozsahu, v akom sú mu poskytnuté.

3.2 Prevádzkovateľom sú spracúvané predovšetkým nasledovné osobné údaje dotknutých osôb získané prostredníctvom internetovej stránky:
– titul,
– meno a priezvisko,
– e-mail,
– tel. č.

3.3 Ak sú prevádzkovateľom spracúvané aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako je uvedené v článku III.
ods. 3.2, spracúvané sú v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo osobitného právneho predpisu.

IV. Dobrovoľné poskytnutie osobných údajov

4.1 Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytnuté prevádzkovateľovi dotknutou osobou dobrovoľne
a prevádzkovateľ ich spracúva v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších právnych predpisov bez jej súhlasu za účelom vyhovenia dopytu dotknutej osoby.

4.2 Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané prevádzkovateľom po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie
si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo zákona.

4.3 Súhlas na spracovanie osobných údajov dáva dotknutá osoba na dobu 5 rokov a kedykoľvek ho môže písomnou formou odvolať. Súhlas zanikne v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby predávajúcemu, čím budú údaje následne vymazané.

V. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov

5.1 Osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované alebo sprístupňované prevádzkovateľom tretej osobe len
v nevyhnutnom prípade a to za účelom splnenia jeho povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvy alebo z osobitného právneho predpisu.

VI. Zverejnenie osobných údajov

6.1 Osobné údaje dotknutých osôb nie sú prevádzkovateľom zverejňované.

VII. Poučenie o právach dotknutej osoby

7.1 Na základe písomnej žiadosti je dotknutá osoba oprávnená vyžadovať od prevádzkovateľa:

7.1.1  potvrdenie o spracúvaní jej osobných údajov,

7.1.2 vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia
je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

7.1.3 vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje
na spracúvanie,

7.1.4 vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

7.1.5 opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,

7.1.6 likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

7.1.7 likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

7.1.8 blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti,
ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

7.2 Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

7.3 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

7.3.1 spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

7.3.2 využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu
v poštovom styku, alebo

7.3.3 poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

7.4 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby
je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

7.5 Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa
§ 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom
sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

7.6 Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

7.6.1 písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr
do troch dní odo dňa jej odoslania,

7.6.2 osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy
a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

7.6.3 u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7.7 Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh
na začatie konania o ochrane osobných údajov.

7.8 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

7.9 Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

7.10 Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá
v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.

7.11 Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne.

7.12 Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií,
so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

7.13 Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

7.14 Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

VIII. Zodpovednosť prevádzkovateľa

8.1 V prípade zneužitia osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia prevádzkovateľ nezodpovedá.

8.2 Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 Uvedené podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení, ktoré je uvedené na stránke www.k-store.sk.

Kontaktujte nás

Nečítateľný obrázok? Zmeniť text.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter